یک تریلیارد دلار رابطه تجاری و اقتصادی در کشورهای عضو اکو