فرصت ورود دانشجویان مستعد به مراکز صنعتی و کشاورزی فراهم شود