در تاجيکستان، پس از حجاب بانوان و ريش مردان، اينک ...