شیوه آموزشی و تربیتی حوزه های علمیه همواره الگویی برای دیگر مجامع علمی است