حکمت: ضریب نفوذ تلفن همراه درکردستان ۷۷.۹ درصد است