هیچ گونه مشورتی در خصوص تغییرات اخیر با نمایندگان صورت نگرفته است