تخفیف 50 درصدی مجموعه های ورزشی به دانش آموزان تهرانی