مدیرعامل چهارمحالی، نایب رییس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران شد