جمع آوری بیش از ۱۲۰۰ مورد دستفروش از سطح شهر کرمان