حفاظت از جنگل‌ها در جهان به يک مسأله حياتي تبديل شده است