دانشگاه امیرکبیر در حال حاضر از فضای علمی فاصله گرفته است