یعقوبی و علیزاده در یک قدمی مدال /یک کره ای دیگر حذف شد