270کیلوگرم گل گاو زبان خشک در آستارا تولید شده است