بررسی پیشینه تاریخی جاهلیت/جاهلیت چگونه بازتولید می‌شود؟