عکس/ رئیس جمهور روسیه در لباسی که تاکنون ندیده اید