تولید هشت میلیون و چهارصد هزار گل شاخه بریده در استان کرمان‎