مجلس برای حواشی بازی تراکتورسازی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد