6 نفر از عناصر «انصار بیت المقدس» در مصر اعدام شدند