17500 نوآموز قزوینی مورد ارزیابی طرح سنجش قرار می‌گیرند