تئاتر شهر دیگر قلب تپنده تئاتر نیست/ استعفا از شورای هنری چهارسو