امروز آمریکا بیش از ما به مذاکره احتیاج دارد، از موضع ضعف با امریکا برخورد نکنید