۹۰ درصد از خانوارهای روستایی تحت پوشش اینترنت باند پهن قرار می گیرند