روایت آندرانیک تیموریان از اخراج جنجالی و حوادث تلخ تبریز