نشاکاری از زمين‌های شاليزاری منطقه پايين خيابان ليتکوه آمل