مهرعلیزاده: روحانی باید در مورد برخی مدیران سیاسی خود تجدیدنظر کند