«پنجره باز» فیلم کوتاه شد/ اقتباسی با ترجمه علی مصفا