آزمون حفظ کل قرآن «ترنم وحی» در استان تهران برگزار می شود