تابش: پول‌‌های کثیف در صورت عدم برخورد٬ در چرخه قدرت قرار می‌گیرد