نماینده بروجن از عملکرد مدیریت استان در جذب اعتبارات ملی ستایش کرد