بازدید بیش از 150 هزار زائر از یادمان‌های عملیاتی استان ایلام