توانستيم جلوي شيب تند سرقت را بگيريم/رعايت حقوق شهروندي از اوجب واجبات است