دود، سیاسی بازی به چشم مردم و کشور خواهد رفت اگر...