اعزام نیروهای انگلیسی برای آموزش تروریست ها در سوریه