متقاضی خرید سرخابی‌ها نیستیم/ در مزایده شرکت نمی‌کنیم