استخدام حسابدار در یک شرکت حمل و نقل بین المللی واقع در استان خراسان رضوی