تلاش مکرر تروريست ها برای ورود به اريحا شکست خورده است