40 درصد صرفه جويي ارزي با ساخت و راه اندازي توربين ملي در تاسيسات انتقال گاز کشور