عربستان سعودی به عنوان خائن الحرمین نماد شهوت‌رانی، غضب و تحجر زمانه است