آمریکا و غرب بداند ملت ایران با منطق گفت‌وگو می‌کند نه با زور