آخـرین نرخ آپارتمان‌هـای اجاره رفته در تهـران چند؟/جـدول