همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاهها در اصفهان برگزار می شود