مدير روابط عمومی بايد انديشه های نو و خلاقانه داشته باشد