بهره مندي ۷۵ خانوار از اهالي روستاهاي آبفار کوهدشت از نعمت آب آشاميدني سالم / برطرف شدن مشکل آب شرب مج