رقابت در جشنواره شعر از مادی به اعتباری تبدیل شده است