آتار تجارت ترجیحی پدیدار شد/ واردات ۱.۲ میلیاردی ایران از ترکیه