کشتی کمک رسان ایرانی توسط کشتی جنگی ناشناس تعقیب می‌شود