نگاهی متفاوت به فینال دراماتیک تبریز/ آقای تونی شما چرا؟