تیشه هایی که ریشه کتاب و کتاب خوانی را می زند/فاصله مردم با کتاب را بیشتر نکنیم