برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی درمدیریت شهری در گرگان