درجه بندی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مهدهای کودک اهواز در دست انجام است